Oferta tłumaczenia przysięgłe, poświadczone, apostille

Język włoski, angielski i hiszpański – tłumacz przysięgły w Krakowie i Warszawie

Jako tłumacz specjalizujący się w tłumaczeniach poświadczonych z języka włoskiego, angielskiego i hiszpańskiego na polski oraz z polskiego na włoski, angielski i hiszpański oferuję przekłady uwierzytelnione dla wszystkich pism urzędowych. Realizuję je terminowo, wiarygodnie i z zachowaniem należytej staranności. Mam wszelkie wymagane uprawnienia do tego, aby sporządzać tłumaczenia przysięgłe takich dokumentów, jak m.in.:

  • dokumenty spółek – w postaci odpisów z rejestru spółek, umów spółki, protokołów ze zgromadzenia wspólników czy zgromadzenia zarządu, pełnomocnictw, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek i podatków, raportów z wyceny kapitałów spółki, wezwań do zapłaty, sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
  • pisma procesowe i sądowe – pozwy, odpowiedzi na nie, wnioski, oświadczenia, ugody, apelacje, orzeczenia sądu, wezwania,
  • dokumenty samochodowe – dowód rejestracyjny, karta pojazdu, świadectwo własności, karta parkingowa osoby niepełnosprawnej,
  • dokumentów podatkowych i składanych do ZUS-u – deklaracja podatkowa, oświadczenie, formularz, świadectwo rezydencji podatkowej, karta leczenia szpitalnego,
  • aktów stanu cywilnego – aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
  • dowodu osobistego,
  • zaświadczeń z rejestru karnego,
  • dyplomów uczelni wyższych i świadectw szkolnych.

Pisma i dokumenty do tłumaczeń przysięgłych z języka włoskiego, angielskiego, hiszpańskiego i na język włoski, angielski i hiszpański przyjmuję w kancelariach w Warszawie i w Krakowie. Można je dostarczyć osobiście lub kurierem/listem poleconym. Dla przyspieszenia przekładu należy wcześniej przesłać skan oryginału dokumentu.

Tłumaczenia ustne konsekutywne

Oprócz pisemnych tłumaczeń poświadczonych z włoskiego i angielskiego podejmuję się przekładów ustnych konsekutywnych. Nazywane są inaczej następczymi, ponieważ przekład odbywa się po skończeniu całej wypowiedzi osoby tłumaczonej lub jej dużej części i polega nie na dosłownym tłumaczeniu, tylko na przekazaniu meritum sprawy. Są one najczęściej w wykorzystywane podczas spotkań biznesowych, prezentacji, szkoleń, negocjacji, konferencji prasowych, a także w urzędach stanu cywilnego czy u notariusza. Wymagają od tłumacza, m.in. pełnej koncentracji, odporności na stres, bardzo dobrej pamięci i znajomości szerokiego zasobu słów, aby przełożyć na dany język to, co powiedział wcześniej jego przedmówca. Potrzebna jest mu także wiedza merytoryczna na dany temat oraz umiejętność sporządzania dobrych notatek. Mam już doświadczenie w tym zakresie i chętnie przyjmuję kolejne zlecenia.

Tłumaczenia poświadczone są często potrzebne osobom prywatnym, firmom czy instytucjom. Język włoski należy do jednych z najczęściej używanych, a na co dzień jest to język urzędowy nie tylko we Włoszech, ale i w Watykanie, San Marino czy w Szwajcarii. Jeśli potrzebne są Państwu przekłady przysięgłe – zapraszam do mojej kancelarii.